Cambridge ESOL Exam Preparation Centre British School
Cambridge ESOL Exam Preparation Centre British School
 
 
 
 
 

Inici > Exàmens de Cambridge


PET - Preliminary English Test Necessari per acabar la carrera a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Cambridge English: Preliminary certifica que pot utilizar l'anglès per comunicar-se amb natius de manera quotidiana

L'examen l'ajudarà a millorar les seves habilitats lingüístiques per que pugui:

 • fer front a situacions quotidianes
 • llegir llibres de text o articles periodístics senzills
 • escriure cartes sobre temes comuns
 • prendre notes en una reunió

A quin nivel correspon Cambridge English: Preliminary?

Cambridge English: Preliminary equival al nivel B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). Si aconsegueix aquest nivel, será capaç de :

 • comprendre els punts principals d'instruccions o advertiments públics senzills
 • fer front a la majoria de situacions que es poden plantejar al viatjar com a turista en un país de parla anglesa
 • formular preguntes senzilles i participar en converses sobre fets concrets en un entorn laboral
 • redacar cartes i missatges de correu electrònic o prendre notes sobre assumptes comuns.

Per decarregar un fulletó amb información sobre el PET, faci clic aquí

Si vostè vol treures el PET, possis en contacte amb nosaltres.

FCE - First Certificate

Cambridge English: First, també conegut com First Certificate in English (FCE), és un títol de nivel intermedi alt. Demostra que pot utilizar l'anglés quotidià tant escrit com parlat amb finalitats laborals o educatives.

L'examen utilitza situacions de la vida real dissenyades especialmente per ajudar-li a:

 • comunicar-se de manera més eficaç
 • aprendre les habilitats lingüístiques que necesita per seguir avançant vers l'èxit

A quin nivel correspon Cambridge English: First?

Cambridge English: First es situa en el nivel B" del Marc Europeu de Referencia per les llengües (MCER). Si arriba a aquest nivel, será capaç de:

 • comprendre les idees principals de textes complexos
 • mantener una conversa sobre temes bastant diversos, expressar opinions i realizar argumentacions;
 • redactar textes clars i detallats que expressen les seves opinions i que expliquin les ventatges i les desventatges dels diferents punts de vista.

Per descarregar un fulletó amb més información del Firt Certificate clic aquí.

Si vostè es vol treure el First Certificate, possis en contacte amb nosaltres.

CAE - Advanced English

La demanda d'habilitats lingüístiques de nivel avançat en anglès està creixent en tot el món. El fet d'aprovar Cambridge English: Advanced (CAE), demostra que

 • l'estudiant compta amb la competència lingüística necessària per portar a terme investigacions complexes, comunicar-se de manera eficaç en l'àmbit profesional i destacar entre la multitut.
 • es posseeixen les habilitats en anglès que les institucions educatives i les empreses busquen per situacions educatives i laborals exigents.

Més de 4000 institucions educatives, empreses i departaments governamentals de tot el món accepten Cambridge English: Advanced (CAE) com a prova d'un nivel avançat.

Per descarregar un fulletó amb més información clic aquí

Si vostè està interessat en treures l'Advanced, possis en contacte amb nosaltres.

CPE - Certificate of Proficiency

Cambridge English: Proficiency és l'examen de Cambridge més avançat. Demostra que es poseeix un domini excepcional de l'anglès. Utilitzi'l per demostrar que pot:

 • estudiar o treballar al nivel més alt en la seva vida acadèmica i professional
 • comunicar-se amb fluïdesa i sofistificació pròpies d'un parlant gairebé natiu

A quin nivel correspon Cambridge English: Proficiency?

Cambridge English: Proficiency es situa en el nivel C2 del Marc Comú Europeu de Referencia per les llengües (MCER). Si aconsegueix aquest nivel, será capaç :

 • d'estudiar continguts exigents al més alt nivel, com programes de postgrau i doctorat
 • negociar i convencer de manera eficaç a alts càrrecs directius en escenaris de negocis internacionals
 • comprendre les idees principals de textes complexos
 • parlar sobre qüestions complexes o delicades
 • escriure amb seguritat sobre qualsevol tema

Per descarregar un fulletó amb información del Proficiency clic aquí

Si vostè està interessat en treures el Proficiency, possis en contacte amb nosaltres.

Level
Exam
MCERL[1] Què puc entendre? Què puc fer? Requerit per Dates d'examen
Beginner
(No exam)
A1 Reconec paraules i expressions molt bàsiques que s'utilitzen habitualment, relatives a mi mateix, a la meva família i al meu entorn immediat quan es parla a poc a poc i amb claredat. Utilitzo expressions i oracions senzilles per descriure el lloc on visc i les persones que conec.    
Elementary

KET (Key English Test)

--------------
Pre-intermediate
A2 Entenc frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interés personal (información personal i familiar molt básica, compres, lloc de residencia, treball). Sóc capça de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills. Utilitzo un seguit d'expressions i frases per descriure amb termes senzills a la meva familia i altres persones, les meves condicions de vida, el meu origen educatiu i el meu ttreball actual o l'últim que vaig tenir.    
Intermediate

PET (Preliminary English Test)
B1 Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l'escola, durant el temps d'oci, etc. Sé desenvolupar-me en gairebé totes les situacions que se'm presenten quan viatjo on es parla aquesta llengua. La ciutadania en el Regne Unit. Fes clic aquí per veure les dates d'examen
Upper-intermediate

FCE (First Certificate in English)
B2 Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot segueixo línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Comprenc gairebé totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que possibilita la comunicación normal amb els parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista. Es requereix per l'entrada a moltes empreses i universitats. Fes clic aquí per veure les dates d'examen
Advanced

CAE (Certificate of Advanced English)
C1 Comprenc discursos extensos, fins i tot quan están estructurats amb poca claredat i quan les relacions están solsament implícites i no es senyalen explícitament. M'expreso amb fluïdesa i espontaneïtat sense tenir que buscar de forma molt evident les expressions apropiades. Utilitzo el llenguatge amb flexibilitat i eficacia per finalitats socials i professionals. Requerit per l'entrada a moltes empreses. Fes clic aquí per veure les dates d'examen
Proficiency

CPE (Certificate of Proficiency in English)
C2 No tinc cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de llengua parlada, tant en converses en viu com en discursos retransmesos. Pren part sense esforç de qualsevol conversa o debat i coneix bé modismes, frases fetes i expressions col·loquials. M'expresso amb fluïdesa i transmeto matisos subtils de sentit amb precisió. Requerit per l'entrada a moltes empreses. Fes clic aquí per veure les dates d'examen
[1] MCERL: Marc Comú Europeu de referencia per les llengües